MADDE 1– TARAFLAR
İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) “Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No: 5/1 Şişli/İstanbul” adresinde mukim “ITMG Anonim Şirketi” (bundan böyle "ITMG" olarak anılacaktır) ile ITMG mobil uygulamalarından iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR
2.1. Uygulama:  Mir On TV isimli mobil uygulama ile bu Uygulama doğrultusunda tüm mobil cihazlarda, TV’de, internet sitesi ve çeşitli sosyal ağlar ile programlarda çalışan uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle "Uygulama" olarak anılacaktır.) 
2.2. Kullanıcı: Uygulamadan ITMG tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle "Kullanıcı”  olarak anılacaktır.)
2.3. Sisteme Erişim Araçları: Kullanıcının hesabını yönetim sayfası, Uygulamaya erişim sağlayan kullanıcı adı, şifre, kod, parola gibi yalnızca Kullanıcının bilgisinde olan bilgileri ifade eder. 
2.4. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder.  
2.5. Mesaj: ITMG’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların ITMG tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.  
2.6. Kullanıcı Hesabı Yönetim Sayfası: Kullanıcının yalnızca sisteme erişim araçlarını kullanarak ulaştığı üyeliğine ilişkin iş ve işlemlerde bulunduğu kendisine özel web sayfasını ifade etmektedir. (Bundan böyle kısaca "Portal" olarak anılacaktır.)
2.7. Hizmetler: ITMG, iştirakleri, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer tüzel kişiler ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticileri internet sitesi, televizyon yayınları, Apple App Store, Google Play App Store, Amazon App Store, Windows Store, Facebook ve/veya diğer oyun siteleri üzerinden kullanıma sunulan uygulamalar veya oyunlar ve internet siteleri, uygulamalar ve/veya oyunlarla bağlantılı hizmetleri ifade etmektedir.
2.8. Kanun: Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yürürlükte olan kanunları ifade etmektedir.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM
3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride ITMG tarafından sunulacak “Hizmetler” kapsamında tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 
3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin ITMG tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 4– UYGULAMA ve HİZMETLER KULLANIM ŞARTLARI
4.1. İş bu Uygulama kapsamında kayıt yaptıran ve gerekli beyanlarda, iş bu sözleşmeyi ve kullanıcı kılavuzunu ve gizlilik beyannamesini dolduran, kabul eden herkes Uygulama hizmetlerinden faydalanabilir. Reşit olmayan kişiler ile tüzel kişilerin kullanıcı olması durumunda gerekli ücretlendirme ve diğer yükümlülükler kapsamında veli, vasi, yasal temsilci ve temsile yetkili kişilerin izin ve icazetlerinin olduğu kabul edilmektedir. Aksi yöndeki talep ve işlemler ITMG’nin sorumluğunda değildir. 
4.2. ITMG Uygulama aracılığıyla gönderim listesinden çıkışlarını sağlayacaktır. Bu doğrultuda ITMG; Yayınlar göndermek, Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, Yeni hizmetler hakkında bilgi vermek, ITMG veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak, Gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak, Kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanmak amacıyla. Şu kadar ki, ITMG yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde kullanıcıların kendisinde bulunan kişisel bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır. Kullanıcı’nın sağladığı verilerin ITMG bağlı veya Şirket ile grup şirket olan firmalara aktarılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık onay verdiği kabul edilir.
4.3. ITMG, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: 
a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ITMG internet sitesinde veya uygulama aplikasyonunda belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.  
b) Kullanıcı, ITMG’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.  
c) Kullanıcı, ITMG’nin iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple ITMG’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.
d) Kullanıcı, Uygulamaya erişmek için kullandığı Sisteme Erişim Araçlarını (kullanıcı adı, şifre, kod gibi) gizli tutmakla yükümlüdür. Sisteme Erişim Araçlarını kullanma hakkı münhasıran Kullanıcıya aittir. Kullanıcı işbu bilgilerini üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir. Sisteme Erişim Araçlarının üçüncü bir şahıs tarafından kullanımının sonuçlarından tamamı ile Kullanıcı sorumludur. ITMG, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini tespit etmekle yükümlü değildir. Kullanıcı, yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, işbu bilgilerinin üçüncü bir şahıs tarafından kullanımından ve bunun neticelerinden kendisinin sorumlu olduğunu, işbu bilgilerin kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisini bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, şifresinin başkalarınca ele geçirildiğini öğrendiği takdirde ITMG’yi derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 
e) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. ITMG, Kullanıcı tarafından ITMG’ye iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
f) Kullanıcı, kendine ait Portal’dan yapılan tüm işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ITMG’ye verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından veya İletişim Kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı ITMG’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.
g) ITMG'nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,  Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ITMG'nin Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.
h) Kullanıcı işbu uygulamanın ITMG’ye ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, ITMG ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
ı) Uygulamada ve Uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı ITMG’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. ITMG, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 
j) Kullanıcı ve ITMG birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme'nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.
k) Kullanıcı işbu Sözleşme kapsamında üçüncü kişilere göndereceği referans mesajlarının hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar içermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, göndereceği elektronik postalar ile üçüncü kişilerce istenmeyen elektronik posta iletişimi olarak nitelendirilebilecek yoğunlukta bir iletişimde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün iletişimin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak ITMG’ye bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin ITMG tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, ITMG’nin savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda ITMG’nin herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın ITMG tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının iş bu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle ITMG iş bu Sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. 
ı) Kullanıcı/Kullanıcılar suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir içeriği Uygulamada paylaşamaz ve Uygulamayı hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslar arası düzeyde yasaların ve uluslar arası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Uygulama altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren herhangi bir işlem de yapamaz. Bu tür bir içerikten ve aykırı kullanım sebebiyle doğan/doğacak olan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk münhasıran içeriği gönderen Kullanıcı/Kullanıcılar'a aittir. ITMG Uygulamada, Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından paylaşılan içerikler arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Uygulamada yayınlamama hakkına sahiptir. Kullanıcı/Kullanıcılar ayrıca "Uygulama" üzerinden görüntülediği içeriklerle ilgili herhangi bir hukuki işlem başlatmak istemesi halinde, gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak ITMG herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
i) Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Uygulamayı yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin ITMG bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. ITMG ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının Uygulamaya erişim veya Uygulamayı kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.
m) Kullanıcı, ITMG'nin kendisi ile elektronik haberleşme araçları ile iletişim kurmasını, kampanya ve promosyon gibi bilgilendirmeleri yapmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
n) Kullanıcı, ilgili formları doldurduktan sonra  "Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, müzakere ettim ve sözleşme şartlarını kabul ediyorum" maddesini onayladıktan sonra iş bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı olma ehliyetine sahip olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde, bu hususun ITMG tarafından tespit edilmesi durumunda Kullanıcının sözleşmesi derhal feshedilir.
o) ITMG kullanıcıya Hizmetler kapsamında TV yayınına katılma ve diğer haklardan bu kapsamda faydalanma hakkı tanımaz. Kullanıcı, Hizmetler kapsamında gerekli aşamaları ve Uygulama tecrübelerini geçmesi ve katetmesi durumunda, bu Sözleşme kapsamında TV programına katılabilir. Sözleşme kapsamında yer alan nedenler ile ITMG haklarını saklı tutar.

5.2. ITMG’nin Hak ve Yükümlülükleri:
a) ITMG, Uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ITMG, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ITMG tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ITMG sorumlu olmayacak ve Kullanıcının Uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.  
b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle Uygulama içerisinde ITMG kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. ITMG, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukluların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ITMG’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
  c) ITMG, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini Hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. 
d) ITMG, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, ITMG tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur. 
e) ITMG, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. ITMG özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, ITMG’den kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.
f) ITMG gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.
g) Kullanıcı/Kullanıcılar, üyelikten ayrılmaları durumunda ITMG’den herhangi bir hak talep edemezler. Kullanıcının üyeliği sona erdirmesi halinde ve talep etmesi halinde yasal olarak tutması gerekli veriler dışında Kullanıcı’ya ait verileri, Kullanıcı’nın talebi halinde yok etmeyi veya silmeyi veya anonim hale getirmeyi taahhüt eder. ITMG kullanım koşullarının ihlâli halinde Uygulamanın kullanımına son verme, kişisel sayfayı kapatma; Kullanıcı/Kullanıcılar'ın sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı/Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını ve herhangi bir resmi makamdan Uygulama kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'a yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya Uygulama kullanıcısı ve üyesi olarak Kullanıcı/Kullanıcılar'ın Uygulamanın sisteminin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yapıldığının tespit edilmesi halinde veya yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını ve Kullanıcı/Kullanıcılar aleyhine dava veya hukuki takip yoluna başvurma hakkı ile gerekli gördüğü tedbirleri alma hakkını saklı tutar. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle ITMG’nin tazminat hakları da saklıdır. Şu kadar ki; haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ITMG herhangi bir sorumluluk kabul etmez. ITMG Uygulama içinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, Uygulamadaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Uygulamadaki bilgi ve içeriklerim güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, yorum ve görüşlerin belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya içeriklere etkisi ile tamlığı hakkında ITMG herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
h) ITMG, elektronik güvenlik konusunda gerekli tedbirleri aldığını beyan eder ve sisteme 3. kişiler tarafından elektronik ortamdan saldırı olması halinde verilere ulaşılmasının önüne geçmek adına gerekli her türlü adımı atacağını taahhüt eder. Bu kapsamda ITMG, güncellenmiş versiyonunu kendi web sitesinde, oyunların mobil platform sayfalarında veya SNS sayfalarında yayımlamak suretiyle Kullanım Koşulları’nı ve/veya Gizlilik Politikası’nı herhangi bir zamanda, kendi takdirinde olacak şekilde tadil etme, değiştirme, modifiye etme, Hizmet ve Kullanım Koşulları’na ve Gizlilik Politikası’na ekleme yapma ya da bunların bazı kısımlarını çıkartma hakkını saklı tutmaktadır. Hizmetler’den herhangi birini kullanmaya devam etmeniz durumunda söz konusu güncellemeleri ve değişiklikleri kabul etmiş sayılacağınızı belirtmek isteriz. Herhangi bir zamanda işbu Hizmet Koşulları’nın, Gizlilik Politikası’nın veya Hizmetler’den faydalanmaya ilişkin diğer ITMG politika, kural veya koşullarının söz konusu tarihte güncel olan versiyonlarının tamamı veya herhangi bir kısmını kabul etmemeniz durumunda Hizmetler’den faydalanmaya derhal son vermelisiniz. Aynı zamanda, ITMG herhangi bir zamanda Hizmetler'de değişiklikler yapabilir veya Hizmetler’den faydalanmanızı herhangi bir zamanda hiçbir uyarıda bulunmaksızın ve herhangi bir ödeme iadesi yapmaksızın durdurabilir. ITMG Hizmetler'den faydalanmanızı herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın veya tazminat ödemeksizin durdurabileceğini veya kısıtlayabileceğini anlaşılmakta ve kabul edilmektedir. 
ı) Kullanıcı, ITMG’den kendisine ait verilerin hangi amaçla ve hangi verilerin kullanıldığının bilgilendirmesini talep edebilir ve ITMG kendisinden beklenebilecek en kısa süre zarfında ve yasal süreleri geçmeyecek şekilde gerekli bilgilendirmede bulunmayı taahhüt eder. İşbu bilgilendirme ücretsiz olacak olup eğer istenen işlem maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurul’unca belirlenecek ücret tarifesinde belirtilen bedeli işlemi gerçekleştirdikten sonra Kullanıcı’dan talep edecektir. ITMG işbu verilere ilişkin Kullanıcı’nın iletmiş olduğu sorunları Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet etmesinden evvel kendisinden beklenecek özenle çözüm üretmeyi ve işbu çözümün Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde elinde olan imkanlarla gerçekleştirmeyi taahhüt eder.
i) ITMG tarafından Kullanıcı’ya ait verilerin kullanım amacı şu şekildedir; Kişisel ve iletişim verileri: Adı- soyadı, telefon, e-mail bilgileri siteye veya aplikasyona kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır. Demografik, Uygulama ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer veriler: kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. Sosyal Ağ Bilgileri: Kullanıcıların mevcut sosyal ağ hesapları ile site ve uygulamaya daha kolay erişim sağlamaları ve bu doğrultuda toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır. Konum verileri: Kullanıcı Uygulamaları kullanırken; kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır. Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. Kullanıcı özelinde lokasyon bazlı tanıtım ve bilgilendirme yapılmaktadır.
J) Kullanıcı/Kullanıcılar ile ITMG "Uygulama"da yer alan ve diğer Kullanıcı/Kullanıcılar tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin, içeriğin, ilanın ve/veya görselin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bu içeriklerin internet üzerinden teşhirinin hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içeriklerden ve bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı ITMG’nin, çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

5.3. Ücretler ve Satın Alma Koşulları 
Sanal Kalemler (Virtual Items)
“Gerçek dünya” parasıyla Hizmetler kapsamında kendi kişisel ve ticari olmayan eğlenceniz için; (a) ITMG oyunlarında kullanmak üzere sanal nakit ve diğer her türlü oyun içi para da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın “sanal parayı (virtual currency)”;
(b) Oyun içi sanal kalemleri (sanal para ile oyun içi sanal kalemler birlikte “Sanal Kalemler” olarak anılacaktır);
(c) Diğer ürün ya da hizmetleri kullanmak için sınırlı, devredilemez, alt lisans konusu yapılamaz, geri alınabilir nitelikte bir kullanım hakkı satın alabilirsiniz. Sanal Kalemler’i sadece ITMG veya yetkili ortak ile iştiraklerin Hizmetler üzerinden satın almasına izin verilmekte olup, başka türlü bir satın alma işlemine izin verilmemektedir.
ITMG Sanal Kalemler’i yönetmek, düzenlemek, kontrol etmek, değiştirmek veya elemek için mutlak bir hakka sahip olduğunu ve Sanal Kalemler’e erişimin herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenden ötürü, bildirimde bulunarak ya da bulunmayarak kesilebileceğini veya askıya alınabileceğini kabul ve beyan edilmektedir. ITMG, bu hakkı kullandığında zaman içinde Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir yükümlülük altında olmayacaktır. Söz konusu Sanal Kalemler için ödenen miktarlara bakılmaksızın, Sanal Kalemler üzerinde hiç bir hak talebine, mülkiyete veya maliklik menfaatine sahip olunmadığı kabul ve beyan edilmektedir. ITMG, Hizmetler’e erişimin sınırlandırılması veya tamamen ortadan kaldırılması durumunda Sanal Kalemler’in kaybedilmesinden sorumlu olmadığını kabul ve beyan edilmektedir.  ITMG tarafından açıkça izin verilen haller hariç olmak üzere,
(a) Sanal Kalemler'in başka kullanıcı hesaplarına devredilmesi kati surette yasaktır;
(b) Hizmetler ve oyunlar dışında “gerçek dünya” parasıyla herhangi bir Sanal Kalem satın alınamaz veya satılamaz ya da para karşılığı başka bir takas/alışveriş yapılamaz;
(c) ITMG, Sanal Kalemler’e ilişkin bu gibi sözde devirleri veya Hizmetler’de yer alan herhangi bir şeyin “gerçek dünyadaki” sözde satışını, hediye edilmesini veya ticaretinin yapılması girişimlerini kabul etmemektedir. Yukarıda anılan eylemlerden herhangi birini yapmaya teşebbüs etmek işbu Hizmet Koşullarını ihlal edici nitelikte olup, Sanal Kalemleri kullanma hakkınızın kendiliğinden sona ermesine yol açacağı gibi, Kullanıcı haklarının feshine ve Hizmetler’e erişiminizin sonlanmasına da yol açabilir.
Kullanıcı haklarının kapatılması ya da herhangi bir nedenden ötürü askıya alınması veya ITMG’nin Hizmetleri sunmayı durdurması halinde tüm Sanal Kalemleriniz geri alınacak ve yok hükmünde sayılacaktır.  Herhangi bir Sanal Kalemin maliki olunması durumunda, Kullanıcı Hesabının silinmesinin veya askıya alınmasının ya da işbu Hizmet Koşullarının değiştirilmesinin, feshedilmesinin veya süresinin sona ermesinin ardından kaybolan Sanal Kalemlerin sözde maddi değerine yönelik tazmin talepleriyle ilişkin olarak ITMG, bağlı şirketleri, yöneticileri, müdürleri, çalışanları, vekilleri ve lisans verenleri aleyhine herhangi bir tanzim talebinde bulunulamaz ya da böyle bir talep ileri sürülemez. Bu duruma ilişkin şartların varlığını Kullanıcı kabul ve beyan etmektedir. 

Ücretler, Geri Ödeme ve İade Politikası 
Hizmetler aracılığıyla veya oyun içi yapılan bütün satışlar nihai niteliktedir ve geçerli ücretlerin ve diğer bedellerin (Sanal Kalemler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilemez nitelikte olduğu kabul ve beyan edilmektedir. Onaylanmamış yollarla elde edilen bedeller de dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabına yansıtılan bütün bedellerden tamamen Kullanıcı sorumludur. ITMG, Hizmetler aracılığıyla satılan ürünler için para iadesi yapmamakta veya takas önermemektedir. Yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak, yürürlükteki kanunlarda aksi belirtilmedikçe, herhangi bir nedenle ve bildirim yapılarak ya da yapılmayarak hizmetler kısmen ya da tamamen sonlandırıldığında ya da bir hesap kapatıldığında, söz konusu kapatma işleminin isteyerek gerçekleştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, kullanılmayan sanal kalemler veya diğer oyun varlıkları için para iadesi yapılmayacağını, ödeme alınamayacağını veya diğer bir şekilde tazmin edilemeyeceği kabul edilmektedir. ITMG, Hizmetler aracılığıyla sunulan ürünlere ilişkin fiyatlandırmaları, mevcudiyeti, spesifikasyonları, içerikleri, açıklamaları veya özellikleri herhangi bir zamanda tamamen veya kısmen revize edebilir veya değiştirilebilir. Bu tür değişiklikler, ürünlerin yeni fiyatlarının Hizmetler veya oyunlar içinde ilan edilmesinin hemen ardından geçerlilik kazanacaktır. Herhangi bir ürünün belirli bir zamanda Hizmetler veya oyunlar aracılığıyla sunulması, bu ürünün ileride de sunulacağı anlamına gelmemektedir veya bu yöndeki bir garantiyi teşkil etmemektedir.

5.4. Çerez Politikası
Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); ITMG tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir. Amaç unsuru: Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır. Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Oturum çerezleri olarak adlandırılan çerezler internet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder. Kalıcı çerezler ise cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezlerdir. Zorunlu çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler. İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.
Üçüncü Parti Çerezler: ITMG tarafından internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. Çerez İzinleri: Kullanıcı iş bu kullanıcı sözleşmesini kabul etmek ile ITMG internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olur. Kullanıcı elektronik cihazınızda çerez uygulamalarını kabul etmek istemiyorsa Çerez uygulamasını reddedebilir. Çerezlerin reddedilmesi durumunda internet sitesi veya mobil uygulamalar gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep edilen hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirme ITMG tarafından internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerine yapılacak ilk ziyarette açılır pencere ile verilecektir. Bu pencere kapatıldığında Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılınır. Yukarıdaki çerez türleri başlığındaki son paragrafta ifade edildiği şekilde çerez kullanımından çıkma yapılabilmektedir. Çerez Yönetimi: Kullanıcı çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizleyebilir. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcıdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yeri bulunmaktadır. ITMG; işbu Politika’da kullanıcılarına veya internet sitesi ziyaretçilerine bildirmeksizin değişiklik yapma hakkını haizdir. 

MADDE 6– HİZMETLER
6.1. ITMG, Uygulama aracılığıyla Kullanıcılara  bakiye görüntüleme, hesap hareketlerini inceleme, ürünleri inceleme, TV yayınlarına konuk olma ile yarışma ve ITMG ile iletişime geçme hizmetlerini sunacaktır.  ITMG, sunduğu hizmetlerin içeriğinde istediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 7– GİZLİLİK 
ITMG, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. ITMG, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Gizlilik Sözleşmesi"nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Uygulamanın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, ITMG markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları ITMG’ye aittir ve/veya ITMG tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan ITMG’ye ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler ITMG’nin uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı ITMG’den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
ITMG, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. İşbu Yasal uyarı ve kullanım koşulların herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, yasal uyarı ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER
11.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, ITMG’nin gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın Uygulama, Portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ITMG’nin makul kontrolü haricinde gelişen ve ITMG’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.    11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. 

MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ
Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda ITMG’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 13– SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Uygulamaya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ
14.1. Kullanıcıların, ITMG’ya bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.    14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. 

MADDE 15–YÜRÜRLÜK
15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 15.2. İşbu Sözleşme, Kullanıcının, üyelik talebine, elektronik olarak onay verilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, ekleri ile birlikte uygulanacaktır. Ekler ile işbu Sözleşme hükümleri arasında çelişki olması halinde iş bu Sözleşme hükümleri geçerli olacaktır. 15.3. İşbu Sözleşme 15 (onbeş) madde ve 1 (bir) adet Ek sözleşmeden oluşmakta olup, Kullanıcının site ve aplikasyonda yer alan Kullanıcı Sözleşmesi'ni onaylaması neticesi, tarafların serbest iradeleri ile kurulmuştur. Ek sözleşmeler işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.  15.4. İş bu sözleşme ve diğer konularda yardım, öneri, şikayet, talepler hakkında support@mirontv.com internet adresinden erişim ve ulaşım sağlanabilecektir.

EK - GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Gizlilik Taahhüdümüz ITMG, iştirakleri, ana şirketleri, ortak girişimleri ve ortak mülkiyet altındaki diğer tüzel kişiler ve/veya bunların vekilleri, danışmanları, çalışanları, müdür ve yöneticileri internet sitemiz, televizyon yayınları, Apple App Store, Google Play App Store, Amazon App Store, Windows Store, Facebook ve/veya diğer oyun siteleri üzerinden kullanıma sunulan uygulamalar veya oyunlar ve internet siteleri, uygulamalar ve/veya oyunlarla bağlantılı hizmetlerden (birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır) faydalanan kullanıcılarımızın gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Bu bağlamda kullanıcılarımızı Hizmetler vasıtasıyla edindiğimiz bilgileri nasıl topladığımız, kullandığımız, sakladığımız, ifşa ettiğimiz, aktardığımız ve koruduğumuz hakkında bilgilendirmek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı oluşturduk ve uygulamaya koyduk. Hizmetler’i ziyaret ettiğinizde, yüklediğinizde, kurduğunuzda, kullandığınızda veya diğer şekillerde Hizmetler’e erişimde bulunduğunuzda, işbu Gizlilik Politikası'nı ve ITMG Hizmet ve Kullanım Koşulları’nı kabul etmektesiniz ve kişisel bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde işlenmesine açıkça onay vermiş olmaktasınız. Bu nedenle Hizmetler’imizden faydalanmadan önce işbu Gizlilik Politikası’nı ve Hizmet Koşulları’nı dikkatlice okumanızı önemle tavsiye ederiz. İşbu Gizlilik Politikası ve/veya Kullanım Koşulları’nı kabul etmiyorsanız Hizmetler’i yüklememenizi veya kullanmamanızı rica ederiz.  ITMG üçüncü kişilerin eylemlerinden, internet sitelerinin içeriğinden, söz konusu üçüncü kişilere sağladığınız bilgilerin ya da üçüncü kişilerin sunduğu hizmetlerin kullanımından sorumlu olmadığını belirtmek isteriz.

ITMG işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme/güncelleme hakkını saklı tutmaktadır ve Hizmetler’den faydalanmaya devam etmeniz durumunda işbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişiklikleri/güncellemeleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
1. ITMG, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır.
3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi ITMG’nin birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. ITMG’nin, Kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e- posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır.  Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe ITMG’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.
4. ITMG, Uygulama kapsamında Kullanıcı tarafından paylaşılmış olan bilgilere erişebilir. ITMG, bu bilgileri Uygulamanın kullanımına yönelik olarak yalnızca iştirakçileri ile paylaşacağını taahhüt eder.  Kullanıcı da bu bilgilerin Uygulamanın amacına yönelik olarak kendisi ile iletişime geçilmek için kullanılacağını kabul eder. ITMG, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.
5. Uygulamadaki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Uygulamada çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, ITMG gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, ITMG tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. 
6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler ITMG ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir.
7. ITMG, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. ITMG, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer Uygulamaların gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 
8. ITMG, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 
•Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 
•ITMG’nun, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 
•Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri,
•Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller.
 9. ITMG, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir. 
10. ITMG tarafından Uygulamalar içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, ITMG ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir. 
11. Kullanıcı/Kullanıcılar kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara verebilirler. Bu gibi bir durumda ITMG’nin söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklı olduğu gibi, Kullanıcı nezdinde doğabilecek zararlardan da ITMG sorumlu değildir.
12. ITMG, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda Uygulamada yayınlamak şartıyla değiştirebilir. ITMG’nin değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri Uygulamada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir.
13. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 13 (onüç) maddeden ibaret olup Mobil Uygulama Kullanıcı Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni